Hình ảnh hoạt động của GREEN SPACE từ năm 2011 đến hiện nay

Danh sách các trường liên kết với Green Space:
1. Trường Mẫu Giáo Hương Sen
http://mghuongsen.hcm.edu.vn/

2. Trường Mầm Non Sơn Ca 14
http://mnsonca14.hcm.edu.vn/

3. Trường Mầm Non Sơn Ca 4
http://mnsonca4phunhuan.hcm.edu.vn/

4. Trường Mầm Non Ánh Dương
http://mnanhduongq3.hcm.edu.vn/

5. Trường Mầm Non ADES
http://www.ades-mamnon.com/

6. Trường Mầm Non Bách Việt
http://bachvietstar.edu.vn/

7. Trường Mầm Non Mặt Trời Hồng
http://mattroihong.edu.vn/